Тоҷикӣ   |   Русский  |   English        

Тоҷикона мепўшем.

              Њар ваљаб хоки муќаддаси сарзамини Тољикистон њазорон рози сарбамуњри таърихиро дорост. Аз ањди ќадим њамчун љозибаи маънавї орифону шоирон ва бузургворони зиёде дар хоки ин сарзамин нухўфтаанд. Ин сарзамин макони муќаддас аст ва сарзамини муќаддас бояд поку беолоиш бошад на љойи ашхоси ѓаразнок.                                                                                                

   Модаре, ки фарзанди дилбанди хешро гум карда буд, омўзгоре, ки шогирди номбардори худро аз даст дода буд, миллате, ки аз арсаи парокандагї рањо ёфта буд, бояд шукри истиќлолияти кишвари азизамон, шукри ватани ободу озоди њуќуќбунёди ягона, шукри Пешвои муаззами миллат ва фарњангсолори тољикон Эмомалї Рањмонро кунад, ки таърихи тамаддуни тољиконро нерўи бузурге бахшид.                                                                                                                                                                                                                            

Љомеае, ки Тољикистон номаш аст ва бањри мо сулњу субот ва тинљию оромиро ато намудааст, бояд, ки ба ќадри ин неъматњои Худодод расем. Мутаассифона имрўзњо бархе аз ашхосе дар љомеаи кунунї пайдо мешавад, ки ин Истиќлолияту Вањдати миллї, ин ободиву созандагї, сулњу субот ва тинљиву амонї, офтоби дурахшони Тољикистон ва њазорон дастовардњои ба мењнату зањмати зиёд бадастомада, барояшон њељ аст. Аз пайи њавову њавас рафта, таќлид ба фарњанги бегона намуда, њатто бархе гурўњњои ифродгароиву террористиро низ ба осонї њамрањї менамоянд.                                        

Дар ин раванд боиси таассуф аст, ки имрўзњо дар кўчањои шањру ноњияњо занон ва духтароне сайругашт мекунанд, ки бо як либоси ба фарњанги мо бегона, сатру њиљобњои резинї ки авзои хуррамшањри зебову дилорои Тољикистонро хира месозад ё љавондухтарони сиёњпўшеро, ки гуё навакак аз мусибатхона омада бошанд, вомехўрем. Магар ин бас набуд, ки боз ду мард дар либоси занонаи сатрпўш дар кўчањои шањр пайдо шуданд, ки онњо кирдорњои ѓаразонаи худро бо ин либос пинњон карданї будаанд, аммо маќсади нопоки онњо љомаи амал напўшида ба дасти масъулини дахлдор афтоданд. Тарѓибу ташвиќи либоси миллиро то имрўз дар байни занон мебурдем, акнун дар байни мардњо сар кунем?                                                                                                              

Сатру њиљоб аз мардуми тољик нест ва набуд. Ин њама таќлид аст, ки ба баъзе мардуми бекори љомеа таъсири манфии худро гузоштааст. Зани тољик аз ќадим либоси зебову шинамро ба бар мекард ва докаи сафедро дар сар мекард, ки симои зоњирии ўро хело зебову пардапўшона нишон медод.                                                                                                                              

Ё љавонписароне, ки гардани зебои худро бо ранг наќшу нигор намудаанд, ё њангоми кам кардани мўи сар њар гуна њарфњоро дар сари худ ба тариќи аён наќшбандї мекунанд, ё дар тан шимњои тангу тореро доранд, ки гўё ин гуна ашхос мудпараст бошанд.                                                                                                                  

Агар як назар ба анъанањои гузаштаи тољикон афканем мебинем, ки ягона коре, ки мардуми тољик аз ќадим ранги сурхро, дар дастони худ ки њамчун рамзи рўсурхии ўро ифода мекард, истифода мебурд, ин њам бошад «Њинобандон» буд. Мањз тавассути ана њамон гулбуттаи «њино» , ки онро занон мекоштанду дар фасли тобистон чинда бо њар гуна шифобахшињои дигар аз ќабили; ангури турш, сабзпучоќи чормаѓз, замч, зардоби љурѓот ва дигар чизњое, ки зарур буданд, њамроњ карда, майда мекўфтанд ва то шаб дар барг онро мепечониданд. Шаб њама ањли оила, занону мардон, духтарчањо ва писарчањо њинобандон мекарданд. Бархе дастонашро мебаст, дигаре панљањои пойњояшро ва зонуи дард мекардагиашро, сеюмин бошад њиноро дар сараш мебаст, то дарди сараш монад, ки ин бештар хоси занону духтарони тољик буд. Њељ гоњ мардуми тољик њиноро дар гардан намебастанд, ё гирду атрофии сарашонро њуруфтарошї намекарданд ва дар шароити ќадимаи камчиз будани либоси пўшиданї либосњои даридашударо намепўшиданд.

         Пас бошад, ки тољикона пўшем ва дар соли «Рушди сайёњї ва њунарњои мардумї» њунарњои аз байнрафтаро эњё намоем ва фарњанги ѓании либоспўшии тољиконро њифз, риоя ва муаррифї менамоем.

Абдуллоева Сафармоҳ

корманди Кумитаи кор

бо занон ва оилаи

назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон